21 มีนาคม 2565
โครงฝึกการอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2565
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดโครงฝึกการอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 โดยจะมีการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดภัย ทั้งในพื้นที่ตำบลอรัญญิก และพื้นที่ใกล้เคียง