8 เมษายน 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2565 ทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย พันเอก สาโรจน์ เดชฟุ้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา และจ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ