11 เมษายน 2565
นิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน  2565  นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นากยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ และนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กำหนด