12 เมษายน 2565
นิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กำหนด