22 เมษายน 2565
โครงการอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ จ่าสิบเอกศักดิ์สิทธิ์  สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่