26 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้ใหญ่บ้านตำบลอรัญญิก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 2) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก