9 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดี กับ นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ ข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดี กับ นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ ข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองอรัญญิก