12 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะส่วนราชการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Recycle City)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะส่วนราชการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Recycle City) โดยนายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก