24 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก นำโดย นางรัชฎาพร  พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำมารักษาบำบัด เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ