8 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”  นำโดย นายลักษ์  เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วม      กิจกรรม ฯ  ณ บริเวณทางม้าลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)