23 ตุลาคม 2560
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราชของปวงพสกนิกรชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก