22 มิถุนายน 2565
มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส ให้กับ นางสมศรี สิงห์รอ ประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ได้มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส ให้กับ นางสมศรี สิงห์รอ ประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก