7 กรกฏาคม 2565
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางวรรณา สมศรี หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับ คณะประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 เพื่อรับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก สำหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เป็นการประเมิน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานในการบริหารงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป