12 กรกฏาคม 2565
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก
วันที่อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชนตำบลอรัญญิก ได้จัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่ออบรมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมที่ประชาชนควรทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมี นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธาน ในพิธี และพนักงานเทศบาลฯ และ ประชาชนตำบลอรัญญิกเข้าร่วมอบรม