21 กรกฏาคม 2565
ประชุมชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงาน พชอ.เมืองพิษณุโลก ปี 2565 และดำเนินงานในระดับปฐมภูมิประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 กำหนดการประชุมชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงาน พชอ.เมืองพิษณุโลก ปี 2565 และดำเนินงานในระดับปฐมภูมิประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองพิษณุโลก เรื่อง "อาหารปลอดภัย(การปลูกผักปลอดสารพิษ) และ "การส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามแผนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทพื้นที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก" โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธาน ในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิกชั้น 3