22 กรกฏาคม 2565
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 6/2565
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมกองทุนฯ วาระประชุมครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานกองทุนฯ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก