4 สิงหาคม 2565
โครงการประกอบอาหารว่างสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการประกอบอาหารว่างสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้พิการ และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถผู้พิการให้มีศักยภาพ มีความรู้ เพิ่มทักษะอาชีพในการพึ่งพาตนเอง สารมารถนำไปประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว