20 กันยายน 2565
นิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน  2565  นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าทำการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษา และครูพัฒนาการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบให้เด็กเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กำหนด