21 กันยายน 2565
นิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

วันพุธ ที่ 21 กันยายน  2565 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าทำการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษา และครูพัฒนาการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบให้เด็กเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กำหนด