26 กันยายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบประกาศเกียรติคุณขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ทำให้จังหวัดพิษณุโลกได้รับ รางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวสันต์  วชิราศรีศิริกลุ  รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  ตัวแทนเทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบประกาศเกียรติคุณขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ทำให้จังหวัดพิษณุโลกได้รับ รางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565  ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก