28 กันยายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมออกเยี่ยมเยียนรับฟัง และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ “เมืองพิษณุโลก สร้างสุข บำบัดทุกข์ สัญจร ตำบลอรัญญิก”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมเยียนรับฟัง และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบข้อปัญหาในความเดือดร้อนในพื้นที่ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในตำบลอรัญญิกเมืองพิษณุโลก สร้างสุข บำบัดทุกข์ สัญจร ตำบลอรัญญิก”