3 ตุลาคม 2565
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวดวงดาว เษตรพงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ข้าราชการโอนย้าย จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. นางสาวอรอาภา เทพแปลง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 2. นายพัทธนันท์ เกียรติยศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 3. นางสาวแสงตะวัน คุ้มอินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และข้าราชการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายอรรฆภัณฑ์ เดชบุรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติงาน 2. นายสุรโชค สนขู่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิกซึ่ง ชั้น 3 จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป