21 ตุลาคม 2565
จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก  นำโดย นายนรินทร์     วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกและคณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)   จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกประจำปี 2565  เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอนและเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรคและหยุดการแพร่กระจายของโรค  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)