2 พฤศจิกายน 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก