2 พฤศจิกายน 2565
ประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) แทนตำแหน่งที่ว่าง และการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) แทนตำแหน่งที่ว่าง และการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6