4 พฤศจิกายน 2565
ประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก   เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และรองรับการให้บริการประชาชนต่อไป