11 พฤศจิกายน 2565
อบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรือ “อาชีพดีพร้อม” หลักสูตรที่ 4 พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2  จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรือ “อาชีพดีพร้อม” หลักสูตรที่ 4 พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมองอรัญญิก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนตำบลอรัญญิก  เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฯ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ซึ่งจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ความมั่นคง ในระดับท้องถิ่น