14 พฤศจิกายน 2565
ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก