17 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอรัญญิก ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีกิจกรรมการตรวจวัดความดัน ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ และบริการนวดเพื่อสุขภาพ จากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ "สุขสูงวัย หัวใจ ๖G" โดยคุณฉัตร ศิริวงศ์ นักวิชาการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงวัยในตำบลอรัญญิกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง