17 พฤศจิกายน 2565
การตรวจคัดกรองสารเสพติด ของข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิกดำเนินการตรวจคัดกรองสารเสพติดของข้าราชการ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก ตามแนวนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เชิงบูรณาการทั้งด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวัง การค้นหา การบำบัดรักษาการสร้างโอกาส การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม่)