18 พฤศจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการประเมินควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งรองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม