18 พฤศจิกายน 2565
โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 39 ศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตราฐานเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้เงื่อนเชือกในการช่วยผู้ประสบภัย

ในการนี้ นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก (ผู้อำนวยการท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอรัญญิก) ได้มอบหมายให้นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก (ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น) เข้าร่วมอำนวยการกำกับดูแลการฝึกปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้