21 พฤศจิกายน 2565
นิทรรศการ “ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดนิทรรศการ “ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย นำโดยจ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ และพนักงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมนิทรรศการฯ ณ ถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก