21 พฤศจิกายน 2565
ลงพื้นที่ตรวจเพื่อต่อใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพ (ธนาซีเนเพล๊กซ์ Big C / Major cineplex Lotus)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนายปัญญา วรรณบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอุกฤษฎ์ เนื่องไชยยศ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นางสาวรุจิรา ดีแจ้ง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน นายนรเศรษฐ์ จิตกำเนิด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ต้อนรับ อำนวยการและนำเสนอข้อมูลต่อนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการตรวจเพื่อต่อใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพ (ธนาซีเนเพล๊กซ์ Big C / Major cineplex Lotus) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ เช่น ตรวจสอบบันไดหนีไฟ,ทางหนีไฟ,กริ่งสัญญาณ,อุปกรณ์แจ้งเหตุ,ท่อจ่ายน้ำดับเพลิง,ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง,ประตูทางออก,สายไฟ รวมทั้งผู้ดูแลความปลอดภัย ฯลฯ