28 พฤศจิกายน 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2565 โดยนางอรสา ทองขาว ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนสามปีงบประมาณ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 - 2568) เพื่อพัฒนาตำบลอรัญญิกให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย