7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมี นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมตำบล  เข้าร่วมประชุมในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และ การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2