7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายไพฑูรย์ ลาวเกษม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก รองนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ท่าน ในฐานะกรรมการที่ปรึกษากองทุนฯ นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก สรุปผลการบริหารงานกองทุนฯ และการบริหารงานด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง