8 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะทำงานฯและติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565  คณะผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์(CFO)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย ผู้แทนจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ทีมงานจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเข้าพบคณะทำงานฯและติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็น 1 ใน 22 เทศบาล จากทั้งประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  เพื่อร่วมประชุมหารือและชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์(CFO)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในพื้นที่และต้องจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งในอนาคตหน่วยงานราชการทุกแห่งต้องดำเนินการ โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัยนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2