18 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกาย จิตใจแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย ขยายโอกาสการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมือง
อรัญญิก และประชาชนผู้สูงอายุในตำบลอรัญญิก เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก