16 มีนาคม 2566
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น