26 พฤษภาคม 2566
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไ้ม้ที่พาดสายไฟฟ้าบริเวณซอยทหารอากาศ หมูที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม  2566  ฝ่ายการโยธา  กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าบริเวณซอยทหารอากาศ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาเป็นอันตรายแก่ประชาชนรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง และยังเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร