แผนดำเนินงาน
13 ธันวาคม 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

25 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

4 พฤศจิกายน 2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562

29 พฤศจิกายน 2561

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

22 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

5 พฤศจิกายน 2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10 เมษายน 2561

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

21 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

21 ธันวาคม 2560

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

31 ตุลาคม 2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561