ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 กรกฏาคม 2564

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการเฝ้าระวังในพื้นที่เขตเมือง

27 กรกฏาคม 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน

19 กรกฏาคม 2564

การดำเนินการขุดลอกวัชพืชในเขตพื้นที่คลองโคกช้าง บริเวณหนองตาเหี่ยม หมู่ที่ 5

19 กรกฏาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำเพียงพอ

19 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองกรค์ผู้ใช้น้ำ

15 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง

14 กรกฏาคม 2564

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES: Integegrative Management for New Era Security)

14 กรกฏาคม 2564

แจ้งระงับการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว หมู่ที่ 8 และ 9 ตำบลอรัญญิก

13 กรกฏาคม 2564

แจ้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

7 กรกฏาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป

1 กรกฏาคม 2564

26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

30 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกแจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

30 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564

28 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การให้บริการบริการรับ-ส่ง ให้กับประชาชนเดินทางไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

24 มิถุนายน 2564

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญกับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง 2021

18 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย

17 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

17 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 มิถุนายน 2564

ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

15 มิถุนายน 2564

เชิญชวนดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน ตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก

10 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองอรัญญิก ปี พ.ศ. 2564

9 มิถุนายน 2564

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานโครงการ August Series 2021

3 มิถุนายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิก

2 มิถุนายน 2564

เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีการศึกษา 2564

16 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียน "พิดโลกพร้อม" ช่องทางพิเศษในการลงจองวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนชาวพิษณุโลก

13 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของเทศบาลเมืองอรัญญิก

11 พฤษภาคม 2564

วารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

3 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

27 เมษายน 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง วาระจังหวัดพิษณุโลก ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

27 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce"

27 เมษายน 2564

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน

21 เมษายน 2564

เชิญชวนประชาชนเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

9 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

9 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปีตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

9 เมษายน 2564

มาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก

2 เมษายน 2564

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

2 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ปีการศึกษา 2564

1 เมษายน 2564

การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

1 เมษายน 2564

ประกาศ อำเภอเมืองพิษณุโลก เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

30 มีนาคม 2564

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส เพื่อนำไปสู่การกำหนด เรื่อง "แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ"

30 มีนาคม 2564

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค เรื่อง "ภาพอนาคตของภาคเหนือ"

25 มีนาคม 2564

เชิญประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 1

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 2

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 3