ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี พ.ศ.2565

17 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว เทศบาลเมืองอรัญญิก

16 มิถุนายน 2565

แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน บริเวณหมู่ที่3 และหมู่ที่9 ตำบลอรัญญิก

15 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

13 มิถุนายน 2565

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน – 19

9 มิถุนายน 2565

แขวงทางหลวงพิษณุโลกพิษณุโลก แจ้งปิดเส้นทางบริเวณแยกโคกช้าง (หน้าหมวดทางหลวงพิษณุโลก)

8 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง

8 มิถุนายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

8 มิถุนายน 2565

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งถัดไป เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เต็มแล้ว

7 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง

7 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง การล้างบ่อตกตะกอน บริเวณฝายผลิต กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก (แยกวัดโพธิญาณ) ประจำปี 2565

6 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565

31 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

26 พฤษภาคม 2565

ประกาศอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565

23 พฤษภาคม 2565

สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่8/2565

12 พฤษภาคม 2565

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

11 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลก"

10 พฤษภาคม 2565

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 เมษายน 2565

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

29 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

29 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีหลวง 2565

29 เมษายน 2565

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

27 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 เมษายน 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่3/2565 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565

22 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

18 เมษายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

8 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เปิดรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

7 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

23 มีนาคม 2565

แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

22 มีนาคม 2565

แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน3" (ระยะที่3)

18 มีนาคม 2565

แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2

11 มีนาคม 2565

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

9 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายของจังหวัดพิษณุโลกที่เคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงถึงความตั้งใจหรือเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน

8 มีนาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 มีนาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 กุมภาพันธ์์ 2565

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการปรับปรุงการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย ณ บ้านที่ตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยในห้วงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2565

24 กุมภาพันธ์์ 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565

21 กุมภาพันธ์์ 2565

การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด - 19

17 กุมภาพันธ์์ 2565

สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย

11 กุมภาพันธ์์ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565

10 กุมภาพันธ์์ 2565

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

3 กุมภาพันธ์์ 2565

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31 มกราคม 2565

การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้แอปพลิเคชั่น jitasa.care

26 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ (ช่วงพักเที่ยง)

24 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) (เพิ่มเติม)

24 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายระเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

19 มกราคม 2565

แจ้งปิดน้ำประปาหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

19 มกราคม 2565

การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

19 มกราคม 2565

แจ้งเตือนภัย "แชร์ลูกโซ่"

19 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า และมลพิษหมอกควันในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน