ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 ธันวาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

13 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

9 ธันวาคม 2564

ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) การประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

7 ธันวาคม 2564

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ..ศ.. 2542

3 ธันวาคม 2564

การประชาสัมพันธ์ช่องทางและแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พิษณุโลก

18 พฤศจิกายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 พฤศจิกายน 2564

การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

16 พฤศจิกายน 2564

การป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง

12 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์ "งดจัดงานลอยกระทง" ป้องกันเสี่ยงโควิด - 19

12 พฤศจิกายน 2564

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

10 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

9 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

9 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)

9 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 พฤศจิกายน 2564

ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

9 พฤศจิกายน 2564

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 พฤศจิกายน 2564

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

3 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

2 พฤศจิกายน 2564

สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ที่ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรอง การแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ที่หมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

29 ตุลาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้

25 ตุลาคม 2564

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

25 ตุลาคม 2564

กรมอนามัย ได้จัดแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Official Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

25 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral Clip Video) คำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awaereness Week) ปี 2564

12 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.เลียบคลองโคกช้าง หมู่ที่3 ตำบลอรัญญิก เชื่อมต่อ ตำบลสมอแข ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง และตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน งานขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในที่ทำการเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กันยายน 2564

ขอเชิญชวนประชาชน ตำบลอรัญญิก มาลงทะเบียน เพื่อจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนโควิด 19

22 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม "วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า)โลก พ.ศ. 2564"

22 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

21 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564)

7 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2564

31 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

30 สิงหาคม 2564

การแสดงตัวตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

26 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

24 สิงหาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวน สนับสนุนทุน "โครงการรวมพลังช่วยศูนย์พักคอยสู้ภัยโควิดพิษณุโลก"

20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกียวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

20 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

19 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามคำสั่งการนายกรัฐมนตรี

16 สิงหาคม 2564

การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นการชั่วคราว

6 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนให้นักเรียนจัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

4 สิงหาคม 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้น้ำยางรั่วไหล เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมบรรยากาศการเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก