ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
15 มิถุนายน 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

15 มิถุนายน 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก

7 มิถุนายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2553

7 มิถุนายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)

7 มิถุนายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมผู้พักอาศัยบริเวณริมคลองโคกช้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงภาคประชาชน

2 มิถุนายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมการฝึกซ้อมระบบแจ้งเตือนภัย การบริหารวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสารฯ

1 มิถุนายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำลบลอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภารกิจและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

1 มิถุนายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

21 พฤษภาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553

21 พฤษภาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจการประเมินความพร้อม เพื่อขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่

21 พฤษภาคม 2553

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำชุมชนตำบลอรัญญิก

21 พฤษภาคม 2553

ขอเชิญร่วมงานโครงการ ราษฏ์ รัฐ ศัทธา ธรรม ณ วัดสระสี่เหลี่ยม

21 พฤษภาคม 2553

เรื่องขยะ

21 พฤษภาคม 2553

ดูงานเรื่องขยะ

21 พฤษภาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

12 พฤษภาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

7 พฤษภาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปีพุธศักราช 2553

7 พฤษภาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

7 พฤษภาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

7 พฤษภาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553

7 พฤษภาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

30 เมษายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกมอบวัสดุ ก่อสร้างให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยในตำบลอรัญญิก

29 เมษายน 2553

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (1) รับการตรวจคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 จังหวัดพิษณุโลก

28 เมษายน 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (1),(2) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

26 เมษายน 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นประเภทอื่น

21 เมษายน 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับ คณะทำงานคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก

21 เมษายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ประจำเดือน เมษายน

12 เมษายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมสืบสานวัฒนธรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

12 เมษายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553

5 เมษายน 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2553

31 มีนาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553

24 มีนาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก

18 มีนาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกประจำเดือนมีนาคม

10 มีนาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

8 มีนาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2553

5 มีนาคม 2553

อง์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)

2 มีนาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม

22 กุมภาพันธ์์ 2553

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้นด้วยมือ

19 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

18 กุมภาพันธ์์ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553

10 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่องการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2553

8 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553

7 กุมภาพันธ์์ 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม อสม.

7 กุมภาพันธ์์ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกมอบเมี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้กับประชาชน ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

7 กุมภาพันธ์์ 2553

พิธีเปิดถนน ซอยหมู่บ้านเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก

6 กุมภาพันธ์์ 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในงานคล้ายวันจัดตั้งหน่วย ปีที่ 31

6 กุมภาพันธ์์ 2553

อบต.อรัญญิก ประชุมสรุปผลการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณที่ผ่านมา พศ.2552

1 กุมภาพันธ์์ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก มอบงบประมาณสนับสนุน "โครงการนาข้าว และโครงการนาบัว"

29 มกราคม 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญอาคารที่ทำการ และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลท่าทอง

26 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2553