ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

9 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

8 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

4 ธันวาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการมอบอำนาจฯในการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

4 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม

2 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ 4 ต.อรัญญิก

2 ธันวาคม 2552

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี2552

25 พฤศจิกายน 2552

วารสารอรัญญิกสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ฉับับปฐมฤกษ์ 2552

24 พฤศจิกายน 2552

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

22 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

20 พฤศจิกายน 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2552

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 40

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2)

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552

12 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

12 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พศ. 2552

5 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการและพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

3 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552

3 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552

2 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานถนนสายวัฒนธรรม กับการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

29 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

29 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกเรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

28 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกจัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

28 ตุลาคม 2552

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 10 ตำบลอรัญญิก

26 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

21 ตุลาคม 2552

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมู่ 9 ต. อรัญญิก

15 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2552

8 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

8 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่1)

7 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

7 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมชี้แจงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552

1 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552

30 กันยายน 2552

องค์การบริหาร่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านฯลฯ ต. อรัญญิก

23 กันยายน 2552

ร่วมมอบเงินอุดหนุน 4 โครงการ ของโรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ 7 ตำบลอรัญญิก

23 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบิน 46 ตำบลอรัญญิก

22 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

16 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่างแผนพัฒนาสามปี ( พศ. 2553 - 2555 )

16 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " งดเหล้า เข้าวัด "

16 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

11 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกับสโมสรฝึกการพูดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 20 กองทัพน้อยที่ 3

9 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ร่วมพิธีเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทยสาขาใหม่ ( สาขาบิ๊กซี ) พิษณุโลก

9 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติโครงการรวมหัวใจคนไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา “ 9 ในดวงใจ”

8 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

28 สิงหาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

28 สิงหาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายเลียบทางรถไฟ