ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของเทศบาลเมืองอรัญญิก

11 พฤษภาคม 2564

วารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

3 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

27 เมษายน 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง วาระจังหวัดพิษณุโลก ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

27 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce"

27 เมษายน 2564

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน

21 เมษายน 2564

เชิญชวนประชาชนเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

9 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

9 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปีตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

9 เมษายน 2564

มาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก

2 เมษายน 2564

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

2 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ปีการศึกษา 2564

1 เมษายน 2564

การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

1 เมษายน 2564

ประกาศ อำเภอเมืองพิษณุโลก เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

30 มีนาคม 2564

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส เพื่อนำไปสู่การกำหนด เรื่อง "แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ"

30 มีนาคม 2564

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค เรื่อง "ภาพอนาคตของภาคเหนือ"

25 มีนาคม 2564

เชิญประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 1

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 2

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 3

22 มีนาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิกได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม "โครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร" โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

5 มีนาคม 2564

ประกาศ กำหนดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

23 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564

23 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564

22 กุมภาพันธ์์ 2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

18 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญฺก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก

15 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

15 กุมภาพันธ์์ 2564

คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน

15 กุมภาพันธ์์ 2564

คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

15 กุมภาพันธ์์ 2564

ประชาสัมพันธ์การกำจัดหน้าการอนามัย

6 กุมภาพันธ์์ 2564

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปีประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

5 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2564

5 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

5 กุมภาพันธ์์ 2564

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)"

4 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

4 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

3 กุมภาพันธ์์ 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

3 กุมภาพันธ์์ 2564

โครงการเราชนะ สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ

3 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564

1 กุมภาพันธ์์ 2564

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)

28 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

28 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564

27 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2564

27 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2564

26 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

22 มกราคม 2564

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

22 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่เขตเมือง

22 มกราคม 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง