ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กันยายน 2564

ขอเชิญชวนประชาชน ตำบลอรัญญิก มาลงทะเบียน เพื่อจองสิทธิ์ ฉีดวัคซีนโควิด 19

22 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม "วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า)โลก พ.ศ. 2564"

22 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

21 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564)

7 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2564

31 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

30 สิงหาคม 2564

การแสดงตัวตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

26 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

24 สิงหาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวน สนับสนุนทุน "โครงการรวมพลังช่วยศูนย์พักคอยสู้ภัยโควิดพิษณุโลก"

20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกียวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

20 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

19 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามคำสั่งการนายกรัฐมนตรี

16 สิงหาคม 2564

การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นการชั่วคราว

6 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนให้นักเรียนจัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

4 สิงหาคม 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้น้ำยางรั่วไหล เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมบรรยากาศการเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

4 สิงหาคม 2564

โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ"

30 กรกฏาคม 2564

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

27 กรกฏาคม 2564

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)

27 กรกฏาคม 2564

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการเฝ้าระวังในพื้นที่เขตเมือง

27 กรกฏาคม 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน

19 กรกฏาคม 2564

การดำเนินการขุดลอกวัชพืชในเขตพื้นที่คลองโคกช้าง บริเวณหนองตาเหี่ยม หมู่ที่ 5

19 กรกฏาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำเพียงพอ

19 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองกรค์ผู้ใช้น้ำ

15 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง

14 กรกฏาคม 2564

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES: Integegrative Management for New Era Security)

14 กรกฏาคม 2564

แจ้งระงับการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว หมู่ที่ 8 และ 9 ตำบลอรัญญิก

13 กรกฏาคม 2564

แจ้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

7 กรกฏาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป

1 กรกฏาคม 2564

26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

30 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกแจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

30 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564

28 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การให้บริการบริการรับ-ส่ง ให้กับประชาชนเดินทางไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

24 มิถุนายน 2564

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญกับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง 2021

18 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย

17 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

17 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 มิถุนายน 2564

ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

15 มิถุนายน 2564

เชิญชวนดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน ตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก

10 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองอรัญญิก ปี พ.ศ. 2564

9 มิถุนายน 2564

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานโครงการ August Series 2021

3 มิถุนายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิก

2 มิถุนายน 2564

เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีการศึกษา 2564