ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 มีนาคม 2564

เชิญประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 1

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 2

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตเลือกตั้งที่ 3

22 มีนาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิกได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม "โครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร" โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

5 มีนาคม 2564

ประกาศ กำหนดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

23 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564

23 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564

22 กุมภาพันธ์์ 2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

18 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญฺก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก

15 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

15 กุมภาพันธ์์ 2564

คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน

15 กุมภาพันธ์์ 2564

คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

15 กุมภาพันธ์์ 2564

ประชาสัมพันธ์การกำจัดหน้าการอนามัย

6 กุมภาพันธ์์ 2564

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปีประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

5 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2564

5 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

5 กุมภาพันธ์์ 2564

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)"

4 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

4 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

3 กุมภาพันธ์์ 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

3 กุมภาพันธ์์ 2564

โครงการเราชนะ สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ

3 กุมภาพันธ์์ 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564

1 กุมภาพันธ์์ 2564

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)

28 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

28 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564

27 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2564

27 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2564

26 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

22 มกราคม 2564

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

22 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่เขตเมือง

22 มกราคม 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

22 มกราคม 2564

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 349/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

16 มกราคม 2564

การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

16 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)"

14 มกราคม 2564

"มาตรการการเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก"

13 มกราคม 2564

อัตราภาษีป้าย (ใหม่) การประเมินภาษีและการชำระภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

12 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564

8 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564

8 มกราคม 2564

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9660 /2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

8 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVId-19))

6 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

5 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

30 ธันวาคม 2563

ประกาศ งดประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายเทศบาลเมืองอรัญญฺก (ชั่วคราว)

30 ธันวาคม 2563

ชี้แจงมาตรการการกักตัวของจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มเติม...

30 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผ่าน App “Save Phitsanulok”

25 ธันวาคม 2563

การแบ่งพื้นที่สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

24 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)