ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
22 มกราคม 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

22 มกราคม 2564

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 349/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

16 มกราคม 2564

การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

16 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)"

14 มกราคม 2564

"มาตรการการเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก"

13 มกราคม 2564

อัตราภาษีป้าย (ใหม่) การประเมินภาษีและการชำระภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

12 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564

8 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564

8 มกราคม 2564

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9660 /2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

8 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVId-19))

6 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

5 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

30 ธันวาคม 2563

ประกาศ งดประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายเทศบาลเมืองอรัญญฺก (ชั่วคราว)

30 ธันวาคม 2563

ชี้แจงมาตรการการกักตัวของจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มเติม...

30 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผ่าน App “Save Phitsanulok”

25 ธันวาคม 2563

การแบ่งพื้นที่สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

24 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

21 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ "นิทรรศการสืบสร้างสุข"

17 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ

15 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2564

15 ธันวาคม 2563

การรายงานสรุปจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

4 ธันวาคม 2563

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง "ไข้หวัดใหญ่กับพื้นที่เขตเมือง"

4 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัั้ง

16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

3 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4)

30 ตุลาคม 2563

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563" เทศบาลเมืองอรัญญิก

30 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การป้องกันภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง 2563

29 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

28 ตุลาคม 2563

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีใน "โครงการ November Series 2020" ประกอบด้วยงาน Thailand Local Government Summit, eLogistics Summit, Robotics Summit และ Privacy&Security Summit

20 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้งรับรองการแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร

7 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม 2563

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5

25 กันยายน 2563

ประกาศสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

25 กันยายน 2563

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ บ้านเรือน และยานพาหนะ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

21 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2563

18 กันยายน 2563

กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563"

2 กันยายน 2563

ขอความร่วมมือบุคคลากรสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

31 สิงหาคม 2563

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง ไข้เลือดออก กับ การระบาดในเขตเมือง

28 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

25 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 2

21 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

21 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 2

18 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

14 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

13 สิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับมอบใบรับรอง เพื่อประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

13 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

10 สิงหาคม 2563

ประกาศสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

6 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

5 สิงหาคม 2563

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองอรัญญิก พ.ศ.2563

13 กรกฏาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)