ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 เมษายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก

27 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งตาข่ายพร้อมโครงเหล็กกันนกบริเวณโดมอเนกประสงค์ หหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

27 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งตาข่ายลวดพร้อมโครงเหล็กกันนกบริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

17 มกราคม 2560

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

26 เมษายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 6/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

30 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 6/2559

30 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

30 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยกุลนารี หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

30 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

24 กุมภาพันธ์์ 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง โครงการประมูลเช่ารถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ตัน 6 ล้อ แบบปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2559

24 กุมภาพันธ์์ 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

26 มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ ๒)

20 มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

19 มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ/สถานที่ออกกำลังกายบริเวณเลียบคลองโคกช้าง(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 5/2559

19 มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำ ซอยอิลิคไนท์ เส้นเมนหลักทั้งสาย หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 4/2559

19 มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสินไทย หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 3/2559

13 มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น

2 ธันวาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9

23 พฤศจิกายน 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทม.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

23 พฤศจิกายน 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลราคาเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายอาหาร

28 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกวดราคาโครงการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

20 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 1/2559

20 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการบันไดทางลงคลองโคกช้าง บริเวณสวนสาธารณะริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

20 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

6 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ครั้งที่ 2)

31 สิงหาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)

27 สิงหาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารับกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก

23 กรกฏาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13 กรกฏาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ ๘ ตำบลอรัญญิก

28 พฤษภาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 5/2558

30 เมษายน 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยการปรับปรุงถนน คสล.บ้านคลองคูณเส้นเมนหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก

30 เมษายน 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโคกช้าง 5 (5/1-5/5) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

27 เมษายน 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ

20 เมษายน 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง Submersible ขนาด 3 แรง 3 เฟส หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก

19 กุมภาพันธ์์ 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น

18 กุมภาพันธ์์ 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9

13 กุมภาพันธ์์ 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก(โพลิเอธีลีน) ชุดจังเกิ้ล คาร์ ปาตี้(Junkle Car Party) จำนวน 1 ชุด

9 กุมภาพันธ์์ 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 300 ไร่

3 กุมภาพันธ์์ 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาลและเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก

3 กุมภาพันธ์์ 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถังรองน้ำบาดาลและเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

3 กุมภาพันธ์์ 2558

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีคชคง 5 หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

29 ธันวาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านพงศ์ผกา โดยทำการปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมพร้อมปรับระดับฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

26 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

24 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก

24 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมและตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(อาคารหลังเก่าชั้น 1) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

24 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดิน หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง Submersible ขนาด 3 แรง 3 เฟส หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก

10 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2)หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

10 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างสนาม/ลาน/อาคารกีฬาเพื่อสุขภาพอเนกประสงค์ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก

3 พฤศจิกายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างสนาม/ลาน/อาคารกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก