ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 พฤษภาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีคชคง ซอย ๕ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๖ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 พฤษภาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลเช่ารถเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

10 เมษายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อ Submersible ขนาด ๓ แรง ๓ เฟส

4 เมษายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุประจำส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 มีนาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 มีนาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน

17 มีนาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อ Submersible ขนาด ๓ แรง ๓ เฟส

17 มีนาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑),(๒)

13 มีนาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน (คันดินกั้นน้ำ) ซอยแม่ชีวงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

6 มีนาคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

20 มกราคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักงานทางเท้าพร้อมปูกระเืบื้องซีเมนต์ตกแต่งพื้น หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก

20 มกราคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักงานทางเท้าพร้อมปูกระเืบื้องซีเมนต์ตกแต่งพื้น หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก

20 มกราคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด ๘ ล้อ ๒ ชั้น

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติก ซอยแป้งนวลถึงศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ที่ ๘ และโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติก พร้อมขยายไหล่ทาง ซอยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๙ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำตั้งแต่วัดสระสี่เหลี่ยมถึงซอยประมวลศิลป์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสังข์เงิน หมู่ที่ ๖ ตำบออรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญส่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยไทยโกษา หมู่ที่ ๕ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยโคกช้าง ๒๑ เชื่อมหมู่บ้านศิวาภรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัุดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อถังรองรับขยะ

11 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุประจำส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

11 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

11 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการแพทย์ทางเลือก และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ฯ หมู่ที่ ๖

4 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

4 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านพงศ์ผกา หมู่ที่ ๙ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (๒)) หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมปูพื้นยางสำหรับวางเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (๒)) หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังเก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

11 กรกฏาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์(E-Auction) โครงการปรับปรุงต่อเติมและตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

11 กรกฏาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA ) จำนวน 2 ชุด

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อถังรองรับขยะ

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (๑),(๒)

2 พฤษภาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลเช่ารถยนส์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ (E-Aution)

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อเมนประปา ซอยประสาทไพจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟจากโรงเรียนสะพานที่ 3 ถึงกองบิน 46 หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 7

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยพงษ์พานิช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

28 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อ Submersible จำนวน ๒ ชุด

28 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 7 ชุด

28 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๒)

7 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพอเนกประสงค์ หมู่ 8